Salgsbetingelser

Vilkår for bruk
Betingelser for salg fra nettbutikken qvenbrygg.no.

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter fra qvenbrygg.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på qvenbrygg.no er bare tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til Norge.

For å kunne handle på qvenbrygg.no må du ha fylt 18 år.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i:
forbrukerkjøploven
angrerettloven
markedsføringsloven
e-handelsloven
I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven.
Undersøk disse lovene på www.lovdata.no dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved forbrukskjøp.
Dersom det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Sosial kontroll
qvenbrygg.no ønsker en bekreftelse på at du er gammel nok til å bestille alkoholholdig drikke ved at fødselsdato registreres når du for første gang ankommer nettsiden. Alderskontroll gjennomføres ved utlevering av varer.
Vi leverer ikke ut alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart beruset eller utenom salgstidene for alkohol.

Parter
Selger er Qvænbrygg AS, Tollbugata 10, 9800 Vadsø, org nr 994 847 368, kontakt@qvenbrygg.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.
Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

Bestilling
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere pkt 11 nedenfor.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post, i tillegg til at det kommer frem en ordrebekreftelse med ordrenummer etter bekreftet handel gjennom vår betalingsformidler. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. På ”min side” under ”ordrehistorikk” kan ordren følges. Her vil ordren også lagres. Hentefrist: Bestillinger som skal hentes på Posten/Post i butikk må hentes innen fastgitte frister.

Opplysninger i nettbutikk
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

Vi forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

Vi tar forbehold om at produkter du mottar kan være av annen årgang enn det som fremkommer på qvenbrygg.no. Dersom dette skulle skje, og du da ikke ønsker produktet, kan det returneres eller byttes i et annet produkt.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift (og alkoholavgift). Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt, emballasje m.m.

Betaling
Kjøpesummen gjøres opp gjennom vår betalingsleverandør når varene bestilles på qvenbrygg.no

Ved bruk av kredittkort blir kjøpesummen reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet når varene er plukket for utsending.

Levering og forsinkelser
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Rammene for utlevering settes av Alkoholloven og våre salgsbevillinger. Vi har risiko for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, samme med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Vi leverer kun alkohol til postnumre i kommuner Qvænbrygg AS har fått salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i.

Det er ikke mulig å bestille produkter med alkohol til kommuner vi ikke har fått godkjent salgsbevilling i.

Sjekk om vi leverer alkohol til din kommune her.

Passiv retur ved manglende henting av forsendelse regnes ikke som bruk av angreretten, og påfører selger en vesentlig kostnad. Passivt returnerte ordrer avkorter krediteringen med kr 350 i henhold til fraktkostnader ved uavhentede forsende.
Dette gjelder også dersom forsendelse ikke kan utleveres fordi kunde ikke tilfredsstiller kravene i alkoholloven.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene.

Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktene må overbringes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid to måneders reklamasjonsfrist.

Vi vil videre skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Retten til å reklamere gjelder to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Hvis forbruker ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettsskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides fristen til 12 måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og i tilnærmet samme stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten til oss.
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelse til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med utfylt angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angrerettskjema:

Utfylt skjema sendes til:
Qvænbrygg AS,
Postboks 54,
9800 Vadsø
E-post: kontakt@qvenbrygg.no

Navn
Adresse
Dato
Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale for kjøp av følgende varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut):
Signatur (Ved brev)

Personopplysninger
Vi behandler kun personopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
Det vises til spesiell informasjon under nettsidens eget punkt om personopplysninger.

Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.